ردیف

سایز (میلیمتر)

سایز (میلی لیتر)
1.
Ø 84 X 44
212
2.
Ø 84 X 37
150
3.
Ø 99 X 38
250