لیتوگرافی

در این واحد با بکارگیری پیشرفته ترین امکانات نرم افزاری و سخت افزاری موجود و تکنولوژی  C.T.P فرایند آماده سازی طــــــرح قبل از چاپ که اعم از تهیه زینک  و تفکیک رنگها و شبیه سازی و نمونه گیری طرح ها و نهایتا آماده سازی طرح جهت اجرا صورت می پذیرد.