رئیس هیئت مدیره

boss

علی اصغر برزگر اکرامی


موسس شرکت صنایع بسته بندی و صنایع قوطی تبریز و همچنین چندین شرکت دیگر در زمینه ساخت قوطی فلزی و تولیدات مواد غذایی. ایشان در تبریز متولد شده و فعالیت حرفه ای خود را در زمینه ساخت قوطی از کارخانه پدرشان که در زمینه تولیدات لبنی فعالیت داشتند آغاز نموده اند.

factory


مدیر عامل


Mohammad B. Ekrami
محمد برزگر اکرامی 
Mohammad(at)Tabrizcan.com
 

مدیر کارخانه


Mahdy B. Ekrami
مهدی برزگر اکرامی
Mahdy(at)Tabrizcan.com
 

مدیر فروش


Morteza B. Ekrami
 مرتضی برزگر اکرامی
Morteza(at)Tabrizcan.com