ردیف

  سایز (میلیمتر) توضیحات
1. Ø 36 RTO With bottom
2. Ø 63 RTS With bottom
3. Ø 66 RTS With bottom
4. Ø 82 RTS With bottom