ردیف

سایز (میلیمتر)

توضیحات
1.
Ø 99
Full/ Round/Finger Hole/Acidic/Non Acidic
2.
Ø 127
Full/ Round/Finger Hole/Acidic/Non Acidic