ردیف

سایز (میلیمتر)

توضیحات
1.
Ø 73 mm
Round/Acidic/Non Acidic
2.
Ø 84 mm
Round/Acidic/Non Acidic
3.
Ø 99 mm
Round/Acidic/Non Acidic
4.
Ø 153 mm
Round/Acidic/Non Acidic