امورمالی وحسابداری

 

تبریز- کیلومتر ۱۲ جاده تهران- نرسیده به روستای کندرود کدپستى: ۵۳۶۸۱۱۸۸۵۸
 
تلفن :  ۳۶۳۰۵۰۰۰ - ۰۴۱  
 
فکس: ۳۶۳۰۵۰۰۶ - ۰۴۱
 
ایمیل: tci(at)tabrizcan.com